FANDOM


Cú Chulainn (クー・フーリン, Kū Fūrin?), một anh hùng trong thời đại Ulster của thần thoại Ai Len. Anh được miêu tả qua bốn hình thái nhân vật khác nhau trong thế giới quan Nasu:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên