FANDOM


Thế giới quan Nasu (Nasuverse) là biệt danh người hâm mộ đặt cho nơi chứa đựng cơ sở lý thuyết chung của một bộ phận các tác phẩm TYPE-MOON, bao gồm:

Chưa rõ

Các series hiện chưa rõ có chia sẻ chung cơ sở lý thuyết như trên hay không bao gồm: